Νέα

10-04-2012

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2012-13

«Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με την συμμετοχή όλων»

Η πρόληψη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισης της Ευρώπης για τη διαχείριση των κινδύνων στην εργασία. Στην πράξη αυτό σημαίνει ανάλυση των εργασιακών διαδικασιών με σκοπό τον εντοπισμό  βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινδύνων και στη συνέχεια λήψη μέτρων για την εξάλειψη ή τον μετριασμό τους.

Με απλά λόγια, η πρόληψη αφορά στη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία, με απώτερο στόχο τη μείωση του αριθμού και την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

Αν και τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των ευρωπαίων εργαζομένων, ωστόσο τα ατυχήματα, οι ασθένειες και οι θάνατοι που συμβαίνουν στους χώρους εργασίας εξακολουθούν να απειλούν σοβαρά τους εργαζομένους της Ευρώπης.

Για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας απαιτείται η στενή συνεργασία της διοίκησης και των εργαζομένων, για την από κοινού εξεύρεση λύσεων σε κοινά προβλήματα.

Η τελική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων στην εργασία ανήκει στους εργοδότες και στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, αλλά οι προσπάθειές τους είναι καταδικασμένες να αποτύχουν χωρίς την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων.

Για τους εργαζομένους, στόχος είναι η μέριμνα για την πρόληψη των βλαβών που μπορεί να υποστούν και οφείλονται στην εργασία τους.

Για τους εργοδότες, προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση βοήθειας για τον προσδιορισμό των πραγματικών προβλημάτων, την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων και την παροχή κινήτρων στο εργατικό δυναμικό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-13 με κεντρικό θεματικό αντικείμενο την «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με την συμμετοχή όλων», έχει ως βασικό στόχο:

α) να ενημερώσει για τη σημασία των ηγετικών (επιτελικών) ικανοτήτων των ανώτερων διευθυντικών στελεχών/εργοδοτών παράλληλα με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων και

β) να ενθαρρύνει τις διοικήσεις, τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, μέσω της πρόληψης των ατυχημάτων και των ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Η εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2012-13,
• συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων και άλλους εταίρους στα 30 κράτη μέλη της ΕΕ,
• στηρίζει ένα ευρύ φάσμα δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και
• απευθύνεται σε κάθε είδους επιχειρήσεις ή οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, (περιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διευθυντικά στελέχη, προϊστάμενοι, επιβλέποντες και εργαζόμενοι, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπρόσωποι του τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, όλες οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί και τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία κ.α).

Σημαντικές ημερομηνίες κατά την διάρκεια της εκστρατείας:
♦ Έναρξη της εκστρατείας: 18 Απριλίου 2012
♦ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2012
♦ Τελετή απονομής Βραβείων Καλής Πρακτικής: Απρίλιος 2013
♦ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία: Οκτώβριος 2013
♦ Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη «Ασφαλείς & Υγιείς Χώροι Εργασίας»: Νοέμβριος 2013

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην εκστρατεία:

  • διαδίδοντας και δημοσιεύοντας πληροφορίες και υλικό για την ευαισθητοποίηση σχετικά μετην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης ή του οργανισμού σας όσο και μεταξύ των συνεργατών σας, (μέσω του διαδικτυακού τόπου τηςεκστρατείας www.healthy-workplaces.eu μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση στη μεγάληποικιλία του υλικού της εκστρατείας που διατίθεται σε 24 γλώσσες),
  • οργανώνοντας τις δικές σας δράσεις, όπως κατάρτιση όσον αφορά την ευαισθητοποίησηστον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, συνέδρια και εργαστήρια,διαγωνισμούς και παιχνίδια ερωτοαπαντήσεων (κουίζ), υποβολή προτάσεων, διαφημιστικέςεκστρατείες και συνεντεύξεις Τύπου,
  • λαμβάνοντας μέρος στον διαγωνισμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Καλής Πρακτικής, στοπλαίσιο του οποίου απονέμονται βραβεία σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις ή οργανισμούςπου έχουν ανακαλύψει καινοτόμους τρόπους για την προαγωγή της ασφάλειας και τηςυγείας στην εργασία.

Για επιπρόσθετη πληροφόρηση μπορείτε να απευθυνθείτε:
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας
Δ/νση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Δ24) Εθνικός Εστιακός Πόλος Πληροφόρησης για θέματα ΑΥΕ


Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Πειραιώς 40, Αθήνα – Τ.Κ. 101 82
Tηλέφωνο: (210) 3214310, (210) 3213673,
Fax: (210) 3214310
http://www.ypakp.gr
e-mail: antchristodoulou@ypakp.gr
ikonstantakopoulos@ypakp.gr