Νέα - Εταιρικά

03-07-2014

Behavioural Based Safety: Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας βασισµένο στην ανάλυση της ανθρώπινης συµπεριφοράς

Η εφαρµογή των κλασσικών µεθόδων διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, µπορεί να βελτιώσει µέχρι κάποιο σηµείο στη µείωση των ατυχηµάτων. Στη συνέχεια οι συγκεκριµένες µεθοδολογίες εµφανίζουν σηµάδια κόπωσης, µε αποτέλεσµα τα ατυχήµατα και τα επικίνδυνα περιστατικά να διατηρούνται σε χαµηλό επίπεδο αλλά να µην µηδενίζονται.

Στη φάση αυτή, οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την εφαρµογή συστηµάτων που δεν εστιάζουν µόνο στις βελτιώσεις του εξοπλισµού και των διαδικασιών αλλά στοχεύουν στον ανθρώπινο παράγοντα και τις αντιδράσεις των εργαζοµένων, οι οποίες µπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Τέτοια συστήµατα, βασίζονται στη διαπίστωση ότι πίσω από κάθε ατύχηµα κρύβεται η ανθρώπινη συµπεριφορά, η οποία βασιζόµενη σε ορισµένα ερεθίσµατα, οδηγήθηκε στο να πάρει συγκεκριµένες αποφάσεις (µοντέλο A-B-C).

a-b-c

Έτσι, αν διαχειριστούµε κατάλληλα τις ανθρώπινες συµπεριφορές, είναι δυνατόν να κατευθύνουµε τις αντιδράσεις µακριά από επικίνδυνες πρακτικές που προκαλούν ατυχήµατα.

Βασικός άξονας της εφαρµογής ενός συστήµατος BBS, είναι οι "επιθεωρήσεις συµπεριφοράς (Behavior observations) κατά τη διάρκεια των οποίων ο παρατηρητής καταγράφει, αξιολογεί και στο τέλος επικοινωνεί µε τον εργαζόµενο αναφορικά µε τη συµπεριφορά που επιδεικνύει ο τελευταίος. Στόχος είναι να προκύψουν ικανές καταγραφές, η ανάλυση των οποίων θα επιφέρει αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας ασφάλειας.

Το σύστηµα Behavioural Based Safety (BBS) είναι ένα σύνολο δράσεων µέσα από το οποίο µπορούµε να αναγνωρίσουµε, να αξιολογήσουµε και να αποτρέψουµε τις ανασφαλείς αντιδράσεις και συµπεριφορές των εργαζοµένων που µπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήµατα.

Τι επιτυγχάνουµε µε την εφαρµογή συστήµατος BBS 

 • Μείωση των ατυχηµάτων Επανακαθορισµός εταιρικής κουλτούρας ασφάλειας
 • Ανάπτυξη νέων µετρήσιµων δεικτών για την Επαγγελµατική Υγεία και Ασφάλεια
 • Αναθεώρηση safety standards και εταιρικών διαδικασιών µε ενεργή εµπλοκή των εργαζοµένων Ενεργή συµµετοχή της µεσαίας διοίκησης στα θέµατα ασφάλειας Καλύτερη διερεύνηση των επικίνδυνων περιστατικών
 • Συστηµατικά safety meetings του προσωπικού
 • Επικέντρωση στη λεπτοµέρεια (ανθρώπινη συµπεριφορά) και όχι στη γενικότητα (risk control) Βελτιωµένη συµπεριφορά και εκτός του εργασιακού χώρου 

Η     ErgoProlipsis,  είναι από τις πρώτες εταιρίες που έχουν σχεδιάσει,  εφαρµόσει και αξιολογήσει συστήµατα BBS σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ειδικά εκπαιδευµένοι συνεργάτες της εταιρίας µας αναλαµβάνουν:

 • Kαταγραφή και αξιολόγηση της εταιρικής κουλτούρας ασφάλειας
 • Σχεδιασµό συστήµατος Behavioural Based Safety (BBS)
 • Ανάπτυξη επικοινωνιακής καµπάνιας για το προσωπικό της επιχείρησης
 • Εκπαίδευση και συµµετοχή στις επιθεωρήσεις συµπεριφοράς
 • Αξιολόγηση των συµπερασµάτων
 • Οργάνωση οµάδων για λήψη διορθωτικών µέτρων
 • Παρακολούθηση δεικτών και έλεγχος πορείας των ατυχηµάτων