Νέα

17-02-2017

​Η Δομή του ISO 45001 και οι διαφορές του από το OHSAS 18001

iso_45001

Τo ISO 45001 βρίσκεται καθ'οδόν για δημοσίευση.

Το τελικό προσχέδιο του νέου διεθνούς Προτύπου, του ISO 45001, έχει αναπτυχθεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί στα μέσα του 2017. 

 

Η δομή του θα ακολουθήσει την κοινή δομή Annex SL, μιας προδιαγραφής του ISO ειδικά για τη δομή των προτύπων. Αυτή είναι η ακόλουθη:

1.            Αντικείμενο

2.            Τυποποιητική Παραπομπή

3.            Όροι και ορισμοί

4.            Πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού

5.            Ηγεσία

6.            Σχεδιασμός

7.            Υποστήριξη

8.            Λειτουργία

9.            Αξιολόγηση επιδόσεων

10.          Βελτίωση

Η κοινή δομή στοχεύει στη πλήρη συμβατότητα μεταξύ συστημάτων διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και των άλλων συστημάτων που πιθανά να εγκαθιστά η επιχείρηση.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που βρίσκουμε συγκρίνοντας το ISO 45001 με τον προκάτοχό του, το OHSAS 18001 προκύπτουν από την υιοθέτηση της κοινής δομής Annex SL. Αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Θα  υπάρχει η απαίτηση του άρθρου για τον ορισμό και παρακολούθηση του ‘Πλαισίου του Οργανισμού’ (‘Context of the Organization’).

2. Θα υπάρχει απαίτηση για την αύξηση της συμμετοχής της Ηγεσίας στο Σύστημα Διαχείρισης. Η Ηγεσία του οργανισμού θα κληθεί να έχει αυξημένες υποχρεώσεις και αρμοδιότητες  που μάλιστα δεν θα μπορούν να μετατεθούν σε εξωτερικό ή εσωτερικό συνεργάτη. Ο όρος ‘Ηγεσία’ (‘Leadership’) θα αντικαταστήσει τον όρο ‘Ανώτατη Διοίκηση’ (‘Top Management’).

3. Ο όρος ‘Αναγνώριση Κινδύνων’ (Hazard Identification) θα αντικατασταθεί από τον όρο ‘Αναγνώριση Ρίσκου’ (Risk Identification) ώστε να καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο.

4. Το πεδίο εφαρμογής της έννοιας του όρου ‘Ρίσκο’ θα διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει όλα τα ρίσκα όπως π.χ. για τις ενέργειες εκείνες που ανατίθενται και διενεργούνται από υπεργολάβους.

5. Αναμένεται να εμπεριέχεται διασαφήνιση όρων όπως π.χ. ‘Εργαζόμενος’, ‘μη-εργαζόμενος’, ‘χώρος εργασίας’ κτλ. ώστε να περιοριστούν (αν οχι εξαλειφθούν) διαφορετικές ερμηνείες.

6. O όρος ‘Νομικές και άλλες Απαιτήσεις’ (‘Legal and other requirements’) αναμένεται να αντικατασταθεί με τον όρο ‘Υποχρεώσεις για Συμμόρφωση’ (Compliance Obligations). Σκοπός της αντικατάστασης είναι να καταστήσει σαφή την υποχρέωση ενός οργανισμού να παρακολουθεί το νομικό & κανονιστικό πλαίσιο και να φροντίζει έγκαιρα να συμμορφώνεται με τις νομικές & κανονιστικές του υποχρεώσεις. 

7. Ο όρος ‘Προληπτικές Ενέργειες’ (‘Preventive Actions’) θα εξαιρεθεί ως όρος, υιοθετώντας τη τάση που προβλέπει το ISO Annex SL  - High Level Structure.

8. Οι όροι ‘Έγγραφα’ και ‘Αρχεία’ (‘Documents’ και ‘Records’) θα συμπτυχθούν κάτω από τον όρο ‘Τεκμηριωμένες Πληροφορίες΄ (‘Documented Information’), υιοθετώντας επίσης τη τάση που προβλέπει το ISO Annex SL - High Level Structure.

9. Το νέο πρότυπο αναμένεται να έχει σαφέστερη απαίτηση ως προς παρακολούθηση της επίδοσης του συστήματος. Η κατεύθυνση που θα δίδεται αφορά τη θέσπιση, χρήση και παρακολούθηση Κύριων Δεικτών Επίδοσης – ΚΔΕ (‘Key Performance Indicators – KPIs’)

10. Τέλος, η συνεχής βελτίωση θα συνεχίσει να είναι μια ουσιαστική απαίτηση. Στο νέο πρότυπο όμως αναμένεται να είναι συνδεδεμένη με τις επιχειρησιακές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ώστε να τεκμηριώνονται και τα οφέλη του συστήματος διαχείρισης.