Όπου Έργο…και Πρόληψη

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιείς επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν Τεχνικό Ασφάλειας;

Όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο, οφείλουν βάσει νομοθεσίας να διαθέτουν Τεχνικό Ασφάλειας (Ν. 3850/2010).

2. Ποιείς επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν Ιατρό Εργασίας;

Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους ή εάν χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (ΠΔ 186/1995), ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας (Ν. 3850/2010).

3. Είναι η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου υποχρεωτική;

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) είναι πλέον υποχρεωτική σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό με βάση την κείμενη νομοθεσία (Π.∆. 17/96, Π.∆. 16/96, Ν.3850/10) περί υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας ενώ παράλληλα καθορίζονται αυστηρές προδιαγραφές για την εγκυρότητα και το περιεχόμενό της (εγκύκλιος 130297/15.7.96).

4. Είναι οι μετρήσεις βλαπτικών και περιβαλλοντικών παραγόντων υποχρεωτικές;

Οι μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων (βιολογικών, χημικών και φυσικών) στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την λήψη μέτρων πρόληψης ή και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται και η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο (Π.Δ. 95/99)

Οι μετρήσεις περιβαλλοντικών παραγόντων είναι υποχρεωτικές στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) καθώς και σε αυτές που εφαρμόζουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

5. Τι είναι Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων (ΣΑΕΚ) και πότε απαιτείται;

Το ΣΑΕΚ περιλαμβάνει τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών γενικής φύσεως (σεισμός, φωτιά, τρομοκρατική απειλή, κ.λπ.) ή και εξειδικευμένων συμβάντων ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης (διαρροή χημικών, έκρηξη, κ.λπ.), τις οδηγίες και ενέργειες για τον χειρισμό και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το ενημερωτικό – πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα μέσα και τα συστήματα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών καθώς και τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού. Σύμφωνα με το Π.Δ. 17/1996 ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει, όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από εργαζόμενους και άλλα παρόντα πρόσωπα, τα αναγκαία μέτρα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και την φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησής του και να οργανώνει και διενεργεί τακτικά Ασκήσεις Ετοιμότητας, οι οποίες αποτελούν νομοθετική υποχρέωση (Ν.3850/10).

6. Σε ποιες περιοχές μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας;

Η ErgoProlipsis μέσω ενός δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών μπορεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας.