Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Στο τομέα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας η ErgoProlipsis μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων και τη δημιουργία κουλτούρας Ασφάλειας. Επιπρόσθετα η επιχειρήσει εκπληρώνει μια από τις βασικές εργοδοτικές υποχρέωσης της καθώς σύμφωνα με το Ν.3850/10 «ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και υγείας.»

Τα εκπαιδευτικά ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ανά τομέα δραστηριότητάς της και παρέχουν όλα τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια στους εργαζόμενους προκειμένου να έχουν την κατάλληλη αντίδραση σε κάθε περίσταση.

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να  περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τα παρακάτω θέματα:

 • Υποχρεώσεις εργαζομένων
 • Προδιαγραφές, απαιτήσεις και χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
 • Σημάνσεις ασφάλειας και υγείας χώρων εργασίας και εξοπλισμού
 • Απαιτήσεις πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
 • Ανταπόκριση σε έκτακτα γεγονότα
 • Καταγραφή και διερεύνηση επικίνδυνων περιστατικών και ατυχημάτων
 • Βλαπτικοί παράγοντες για την υγεία
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Ασφαλής διαχείριση χημικών ουσιών
 • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
 • Ασφαλής χειρισμός εξοπλισμού
 • Ασφάλεια κατά την εργασία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Φορητές σκάλες
 • Ασφαλής χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού
 • Ασφαλής Εργασία σε Ύψος
 • Ασφαλής χρήση παλετοφόρων – περονοφόρων
 • Εργονομία Γραφείων
 • Ασφάλεια εξωτερικών συνεργείων και εργολάβων