Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.3850/10), όλες οι εταιρείες με περισσότερους από 50 εργαζόμενους ή εάν χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (ΠΔ 186/1995), πρέπει να απασχολούν Ιατρό Εργασίας.

Ο Ιατρός Εργασίας  ως σύμβουλος του εργοδότη σε θέματα υγείας αναλαμβάνει:

  • ιατρική εξέταση και σχολαστική εκτίμηση καταλληλόλητας για εργασία (από άποψη υγείας) κάθε εργαζομένου, ως προς την ικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του,
  • σύνταξη ατομικού Δελτίου Υγείας (ιατρικός φάκελος) των εργαζομένων,
  • οδηγίες εργονομίας και προστασίας από θερμική καταπόνηση,
  • συμβουλευτική υποστήριξη σε ιατρικές εξετάσεις (ετήσιος έλεγχος – check up),
  • επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και διενέργεια ιατρικού ελέγχου των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες,
  • τήρηση καταλόγων με τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε επικίνδυνους παράγοντες – φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς,

Οι Ιατροί Εργασίας της ErgoProlipsis εξασφαλίζουν την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών, τη μείωση του απουσιών και την προαγωγή υγείας των εργαζομένων, με οφέλη τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις.