Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Με βάση τη νομοθεσία (Ν.3850/2010) όλες οι επιχείρησης που απασχολούν έστω και ένα εργαζόμενο θα πρέπει να διαθέτουν Τεχνικό Ασφαλείας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας οφείλει να επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις και ειδικότερα οφείλει να:

 • ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων,
 • να ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση με γραπτές και προφορικές υποδείξεις,
 • επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας,
 • να προτείνει και επιβλέπει τη χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
 • αξιολογεί τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας,
 • προτείνει διορθωτικά μέτρα εξάλειψης των ατυχημάτων,
 • ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων στο μέλλον,
 • ενημερώνει την επιχείρηση για νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις σε σχέση με την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων,
 • καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό θεωρημένο βιβλίο της επιχείρησης,
 • τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

Η ErgoProlipsis παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας υψηλής ποιότητας, καθώς τα στελέχη της

 • διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Επαγγελματικής Ασφάλειας,
 • έχουν πιστοποιηθεί ως επιθεωρητές συστημάτων Επαγγελματικής Ασφάλειας,
 • ενημερώνονται και εκπαιδεύονται συνεχώς για τις νέες τάσεις και εξελίξεις,
 • προσαρμόζουν τις υπηρεσίες στις ανάγκες της επιχείρησης σας,
 • εφαρμόζουν ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές.