Συστήματα Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος

Συστήματα Διαχείρισης Επαγγελματικής Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος

ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2018, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Το πρότυπο παρέχει καθοδήγηση ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να βελτιώσουν προληπτικά τις επιδόσεις στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος και το πεδίο δραστηριότητας της.

Ο σκοπός του προτύπου ISO 45001:2018 είναι

 • Να παρέχει πλαίσιο για τη διαχείριση των διακινδυνεύσεων της ΥΑΕ.
 • Να παρέχει ένα ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας.
 • Να προλαμβάνει ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες.
 • Να μειώνει του κινδύνους και να ελαχιστοποιεί τις διακινδυνεύσεις της ΥΑΕ.
 • Να βελτιώνει την επίδοση της ΥΑΕ.
 • Να ικανοποιεί νομικές καθώς και άλλες απαιτήσεις.

ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο αποτελεί εργαλείο διαχείρισης και επιτρέπει κάθε επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθους να εντοπίσει και να ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών της. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να παραμείνουν επιτυχημένες εμπορικά χωρίς να παραβλέπει τις περιβαλλοντικές ευθύνες και επιπτώσεις.

Τα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 14001:2015 είναι

 • Μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
 • Μείωση κόστους λόγω εξοικονόμησης στην κατανάλωση φυσικών πόρων (υλικά και ενέργεια).
 • Διασφάλιση πλήρους νομοθετικής συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Βελτίωση της φήμης και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
 • Δίνονται νέες ευκαιρίες για είσοδο σε αγορές όπου σημαντικό ρόλο παίζουν τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.
 • Πρόληψη περιβαλλοντικών των ατυχημάτων.

O σχεδιασμός ενός περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης είναι μια συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία που οδηγεί την επιχείρηση σε μία συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων αντισταθμίζοντας το κόστος με την σωστή χρήση των πόρων της, ενώ παράλληλα συμβάλλει και αποτελεί παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η ErgoProlipsis, διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης ώστε η εφαρμογή κάθε συστήματος να προσαρμόζετε στις ανάγκες αυτής, βοηθώντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της κουλτούρας εργαζομένων και Διοίκησης.