Υγεία και Ασφάλεια στον Τουριστικό Τομέα

Υγεία και Ασφάλεια στον Τουριστικό Τομέα

“…Η ασφάλεια και η υγεία όσων πραγματοποιούν επαγγελματικό ταξίδι ή ταξίδι αναψυχής θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τους ταξιδιωτικούς παρόχους, τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων και τις κατά τόπους αρχές…” 

ABTA, τεχνικός οδηγός για την Υγεία και την Ασφάλεια

Η ErgoProlipsis με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο της φιλοξενίας, μπορεί να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες

1. Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις και ειδικότερα:

 • ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και να ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση,
 • επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας,
 • να προτείνει και επιβλέπει τη χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
 • αξιολογεί τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας,
 • προτείνει διορθωτικά μέτρα εξάλειψης των ατυχημάτων, ενημερώνει για τις απαιτήσεις των κριτηρίων επιθεωρήσεων Ασφάλειας (Accommodation Safety Audits) των Tour Operators.

2. Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων

Η καταγραφή και μείωση των κινδύνων σε μία ξενοδοχειακή μονάδα, αποτελεί νομοθετική απαίτηση, απαιτήσεων επιθεωρήσεων ασφάλειας των Tour Operators και μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη, προλαμβάνοντας τα ατυχήματα εργαζομένων και επισκεπτών.

Η μελέτη εκτίμησης κινδύνων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 1. Επιθεώρηση των εγκαταστάσεων για εντοπισμό και καταγραφή των κινδύνων
 2. Υπολογισμός και εκτίμησης της επικινδυνότητας.
 3. Καθορισμός των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για τη μείωση της επικινδυνότητας.

3. Άσκηση Εκκένωσης και Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης

Η εκπαίδευση των εργαζομένων στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και η κατάστρωση ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι νομοθετική υποχρέωση και ζητείται επιτακτικά από τους Tour Operators.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο αναλύονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και υπευθυνότητες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ενώ παράλληλα παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την εκκένωση των εγκαταστάσεων σε περίπτωση κινδύνου. Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της άσκησης, καθορίζονται παρατηρητές (observators) και γίνεται χρονομέτρηση και φωτογράφιση των ενεργειών των συμμετεχόντων. Με την ολοκλήρωση της άσκησης, οι συμμετέχοντες συζητούν με την ομάδα των εκπαιδευτών, τις αδυναμίες, τα λάθη και παραδίδεται αναφορά με τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης.

4. Πλάνα Διαφυγής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τα Πλάνα Διαφυγής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ISO 23601. Τα πλάνα διαφυγής θα πρέπει να βρίσκονται σε όλους τους χώρους δωματίων, διαδρόμων, υποδοχής και κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Η ύπαρξη τους αποτελεί απαίτηση όλων των διεθνών Tour Operators και ζητείται στις Επιθεωρήσεις Ασφάλειας των Tour Operators.

5. Εκπαίδευση για θέματα Ασφάλειας & Υγείας

Η ErgoProlipsis σχεδιάζει και υλοποιεί εξειδικευμένα σεμινάρια για:

 • εργαζόμενους κουζίνας (F&B Managers, σεφ, μάγειρες, σερβιτόρους, βοηθ. προσωπικό),
 • εργαζόμενους οροφοκομίας (Ηousekeeping Managers, καμαριέρες, valet, πλυντήρια),
 • εργαζόμενους συντήρησης (προϊσταμένους συντήρησης, συντηρητές, καθαριστές πισίνας, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς)
 • και εργαζομένους στο τμήμα υποδοχής (Front office Managers, Front officers, reception desk, PR, Back officers).

Το περιεχόμενο των σεμιναρίων περιλαμβάνει (ενδεικτικά) τα παρακάτω θέματα:

 1. Υποχρεώσεις εργαζομένων, μέσα ατομικής προστασίας και σημάνσεις ασφάλειας.
 2. Διερεύνηση επικίνδυνων καταστάσεων και κουλτούρα ασφάλειας.
 3. Απαιτήσεις πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, εκκένωσης και διαφυγής.
 4. Χειρωνακτική διαχείριση φορτίων.
 5. Θερμές επιφάνειες, καταψύξεις και ψυγεία.
 6. Ασφάλεια στη χρήση χημικών ουσιών & εύφλεκτων αερίων.
 7. Ασφάλεια στις εργασίες οροφοκομίας.
 8. Ασφάλεια σε χώρους κουζίνας.
 9. Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών σε μηχανοστάσια και πισίνες.
 10. Ασφάλεια εξωτερικών συνεργείων και εργολάβων.