Όπου Έργο…και Πρόληψη

Σύνταξη μητρώου Νομοθεσίας Υγείας – Ασφάλειας – Περιβάλλοντος

Σύνταξη μητρώου Νομοθεσίας Υγείας – Ασφάλειας - Περιβάλλοντος

Για τη σύνταξη του μητρώου γίνεται ενδελεχής εύρεση και ιχνηλάτηση της κείμενης νομοθεσίας που έχει εφαρμογή στην επιχείρηση – οργανισμό στα παρακάτω ενότητες:

 

Ασφάλεια - Υγεία - Περιβάλλον

Οι νομικές απαιτήσεις συλλέγονται από κατάλληλες νομικές βάσεις δεδομένων και ομαδοποιούνται ανάλογα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται αναλυτική ανασκόπηση και αξιολόγηση προκειμένου να επισημανθούν όλες οι σχετικές ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Σύνταξη μητρώου Νομοθεσίας Υγείας