Όπου Έργο…και Πρόληψη

Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποσκοπούν στην ασφαλή λειτουργία τους µε την προϋπόθεση της ορθής χρήσης τους (ΦΕΚ 470/Β’/2004). Ειδικότερα οι απαιτήσεις αυτές αποβλέπουν στην αποφυγή, σε ικανοποιητικό βαθμό, των κινδύνων που θα ήταν δυνατόν να εμφανισθούν όπως η διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα και η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα, πυρκαγιά ή αλλοίωση περιουσίας.

Η συστηματική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι αυτοί. Οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται ρητά στην ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ 844/Β’/2011) και απαιτείται η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για την συμβατότητα των ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

Έμπειροι ηλεκτρολόγοι της ErgoProlipsis με βάση τις απαιτήσεις του κανονισμού, κάνοντας χρήση διαπιστευμένων οργάνων τελευταίας τεχνολογίας, αναλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες μετρήσεις ασφάλειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όπως μέτρηση της αντίστασης γείωσης, μέτρηση της αντίστασης μόνωσης, έλεγχο των διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαφυγής) και αναλαμβάνουν την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει :

  • Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη
  • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384
  • Μονογραμμικά σχέδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης