Όπου Έργο…και Πρόληψη

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευής

Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευής

Σκοπός του ΣΠΔ είναι να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος με τον καθορισμό των απαιτούμενων μέτρων και διαδικασιών αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παράλληλα να εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τους όρους της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου και με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του.

Το ΣΠΔ περιλαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις διαδικασίες διαχείρισης όσον αφορά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τους εξής τομείς:

 • Διαχείριση υλικών εκσκαφής (ισοζύγια χωματισμών, οργάνωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης κλπ)
 • Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, επικινδύνων και μη επικινδύνων
 • Διαχείριση & Παρακολούθηση εκπομπών αέριων ρύπων και σκόνης
 • Διαχείριση & Παρακολούθηση εκπεμπόμενου θορύβου και δονήσεων
 • Προστασία των υδάτων και του εδάφους
 • Σχέδιο αντιμετώπισης διαρροών
 • Προστασία και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος & τοπίου
 • Διαχείριση υλικών με επικίνδυνες ιδιότητες

Επίσης το ΣΠΔ περιλαμβάνει και τον βασικό κορμό του προγράμματος παρακολούθησης καθορίζοντας τις παραμέτρους και τους δείκτες του περιβάλλοντος που πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη φάση κατασκευής.

Το ΣΠΔ θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

 1. Καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων στην περιβαλλοντική διαχείριση & παρακολούθηση
 2. Περιγραφή των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης που πρέπει να εφαρμόζονται για τους περιβαλλοντικούς τομείς που αναφέρθηκαν ανωτέρω σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εγκεκριμένης ΜΠΕ και της ΑΕΠΟ του έργου και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 3. Καθορισμός διαδικασιών περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης περιστατικών μη συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.
 4. Καθορισμός διαδικασιών αντιμετώπισης έκτακτων περιβαλλοντικών περιστατικών
 5. Πρόγραμμα εκπαίδευσης/ ενημέρωσης εργαζομένων, υπεργολάβων όσον αφορά στις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις
 6. Πρόγραμμα υποβολή απαιτούμενων στοιχείων στις αρμόδιες αρχές
Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κατασκευής